شرح چگونگی ساخته شدن آیپد...

۲۰۰۲: بیل گیتس تبلت پی سی را معرفی می کند٬ هیچ کس اهمیت نمی دهد.

۲۰۱۰: استیو جابز آیپد را معرفی می کند. همه برای خریدن یکی از آن غش و ضعف می کنند.

۲۰۱۲: استیو بالمر سرفیس را معرفی می کند و عده ای می گویند از اپل تقلید کرده.
شرح چگونگی ساخته شدن آیپد در کتاب زندگینامه استیو جابز آمده٬ ما در اینجا تکرارش نمی کنیم٬ ولی برخی اتفاقات دنیای فناوری آدم را یاد مثل معروف "کار را که کرد٬ آن که تمام کرد" می اندازد. البته که مایکروسافت و اپل تنها دو نمونه برای بیان کردن یک مسئله فراگیر هستند. مسئله ای که می شود از آن درس های بزرگی گرفت.

در نمودار زیر٬ فرق افراد یا شرکت هایی که ایده پردازی می کنند ولی در اجرا ضعیف هستند با آنهایی که ایده ها را عمل گرایانه به سرانجام مطلوب می رسانند٬ خواهید دید. (با کلیک روی تصویر٬ آن را در اندازه بزرگتر ببینید.) البته ایده را با پتنت اشتباه نگیرید. پتنت در واقع طرحی اجرایی برای ایده است بنابراین در ردیف اجرا قرار می گیرد.

آیا هنوز فکر می کنید موفقیت کسانی که ایده ای را با سبک و سیاق خود به سرانجامی خوب رسانده اند٬ باید تحت الشعاع کسانی که فقط ایده پردازی می کنند ولی اجرای مناسبی ندارند٬ قرار بگیرد؟ سهم ایده پردازان در شکل گیری دنیای امروز بیشتر بوده٬ یا سهم اجرا کنندگان ایده ها؟ این دیگر سوال خیلی سختی است.